Konto księgowe

Konto księgowe jest podstawowym urządzeniem księgowym służącym do ewidencji operacji gospodarczych. Konta księgowe mogą mieć różną postać w zależności od stosowanej techniki księgowej. Konta funkcjonują zgodnie z zasadami wypracowanymi przez praktykę rachunkowości. Zbiór kont wykorzystywanych w danej jednostce gospodarczej jest zawarty w jej planie kont.

Poniżej przedstawiłam porównanie graficznej postaci konta w księgowości brytyjskiej i polskiej oraz podstawowe funkcjonowanie kont. Przygotowałam także listę słownictwa związanego z kontem księgowym.


Układ konta księgowego

T  ACCOUNT*


Account Code and Account Title
Debit (Dr.)

(left side)
Credit (Cr.)

(right side)
KONTO TEOWE


Symbol i nazwa konta
Winien (Wn)

Debet (Dt)
Ma (Ma)

Credit (Ct)


Funkcjonowanie kont księgowych

ASSET AND EQUITY ACCOUNTS*
KONTA AKTYWÓW I PASYWÓW
Debit
Credit
Increases in assets
Decreases in liabilities
Decreases in owners' equity
Decreases in assets
Increases in liabilities
Increases in owners' equity
Winien
Ma
Zwiększenia aktywów
Zmniejszenia pasywów

Zmniejszenia aktywów
Zwiększenia pasywów


REVENUE AND EXPENSE ACCOUNTS*
KONTA WYNIKOWE
Debit
Credit
Expenses and losses Revenues and gains
Winien
Ma
Koszty i straty Przychody i zyski* Opracowano na podstawie: Earl A. Spiller, Jr., Phillip T. May "Financial Accounting. Basic Concepts" (Richard D. Irwin, Inc., 1990)Słownictwo związane z kontem księgowym


dokonać zapisu księgowego - to post a journal (entry), to make a journal (entry), to raise a journal (entry)

konto aktywne - a debit account / konto pasywne - a credit account

konto aktywno-pasywne - a debit and credit account

konto bilansowe, konto bezwynikowe - a balance sheet account, a real account, a permanent account / konto wynikowe, konto niebilansowe, konto procesowe - an income statement account, a nominal account, a temporary account

konto główne, konto księgi głównej, konto syntetyczne - a general ledger account, a control account, a summary account, a reconciliation account / konto pomocnicze, konto księgi pomocniczej, konto analityczne - a subsidiary ledger account, a subsidiary account, a sub-ledger account

konto korespondujące, konto przeciwstawne - a corresponding account, a related account

konto korygujące - a contra account (a contra-asset account, a contra-liability account), a valuation allowance account, an offsetting account

konto pasywne - a credit account / konto aktywne - a debit account

konto pomocnicze, konto księgi pomocniczej, konto analityczne - a subsidiary ledger account, a subsidiary account, a sub-ledger account / konto główne, konto księgi głównej, konto syntetyczne - a general ledger account, a control account, a summary account, a reconciliation account

konto pozabilansowe - an off-balance sheet account

konto przejściowe, konto techniczne - a suspense account

konto rozliczeniowe - a clearing account

konto wynikowe, konto niebilansowe, konto procesowe - an income statement account, a nominal account, a temporary account / konto bilansowe, konto bezwynikowe - a balance sheet account, a real account, a permanent account

obciążyć konto, zaksięgować po stronie debetowej - to debit an account, to post to the debit side (of an account), to enter on the left side of an account, to place an entry on the left side of an account, to charge an account / uznać konto, zaksięgować po stronie kredytowej - to credit an account, to post to the credit side (of an account), to enter on the right side of an account, to place an entry on the right side of an account

obroty konta - entries, debit entries or/and credit entries, debits or/and credits / saldo konta - an account balance, an account total

otworzyć konto - to open an account / zamknąć konto - to close an account

plan kont - a chart of accounts

przeksięgować z konta X na konto Y - to transfer from account X to account Y, to make a transfer from account X to account Y

saldo debetowe - a debit balance / saldo kredytowe - a credit balance

saldo konta - an account balance, an account total / obroty konta - entries, debit entries or/and credit entries, debits or/and credits

saldo końcowe, saldo zamknięcia - an ending balance, a closing balance / saldo początkowe, saldo otwarcia - a beginning balance, an opening balance

saldo kredytowe - a credit balance / saldo debetowe - a debit balance

saldo początkowe, saldo otwarcia - a beginning balance, an opening balance / saldo końcowe, saldo zamknięcia - an ending balance, a closing balance

utworzyć konto, założyć konto - to set up an account

uznać konto, zaksięgować po stronie kredytowej - to credit an account, to post to the credit side (of an account), to enter on the right side of an account, to place an entry on the right side of an account / obciążyć konto, zaksięgować po stronie debetowej - to debit an account, to post to the debit side (of an account), to enter on the left side of an account, to place an entry on the left side of an account, to charge an account

wyciąg z konta - a statement of account

zadekretować - to code (to an account)

zaksięgować na koncie, zapisać na koncie - to post to an account, to record in an account, to make an entry in an account, to enter in an account

zamknąć konto - to close an account / otworzyć konto - to open an account

zapis debetowy, zapis po stronie debetowej - a debit entry, a debit (to an account), a charge to an account / zapis kredytowy, zapis po stronie kredytowej - a credit entry, a credit

zapis dwustronny, zapis podwójny, zapis bilansujący się - a double entry

zapis kredytowy, zapis po stronie kredytowej - a credit entry, a credit / zapis debetowy, zapis po stronie debetowej - a debit entry, a debit (to an account), a charge to an account

zapis księgowy - an accounting entry

zapis stornujący, storno - a reversing entry


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 02.01.2016
Ostatnia aktualizacja 11.05.2018