Nauka słownictwa specjalistycznego z dziedziny rachunkowości, audytu i podatków

Na zaawansowanym poziomie znajomości języka obcego dalszy rozwój kompetencji językowej następuje głównie przez poszerzanie zasobu słownictwa. Ważna jest nie tylko jego bierna (receptywna) znajomość, tzn. umiejętność rozumienia słów w cudzych tekstach i wypowiedziach, lecz także czynna (produktywna) znajomość słownictwa, tzn. umiejętność używania odpowiednich słów we własnych tekstach i wypowiedziach. Nasze słownictwo bierne jest zazwyczaj znacznie obszerniejsze niż czynne. Zarówno w języku ojczystym, jak i obcym, potrafimy zrozumieć słowa z kontekstu i nawet jeśli nie jesteśmy w stanie podać ich dokładnego znaczenia, możemy domyślić się ogólnego sensu wypowiedzi, które je zawierają.

W przypadku języka specjalistycznego, jakim jest angielski księgowy, wzbogacanie swojego zasobu słów jest szczególnie istotne, gdyż bez znajomości fachowych terminów księgowych trudno jest posługiwać się tą odmianą języka i skutecznie porozumiewać się w pracy. Dlatego warto rozwijać swoje słownictwo specjalistyczne w sposób systematyczny i zorganizowany. Można w tym celu skorzystać między innymi z poniższych metod, które mogą oczywiście służyć także do nauki słownictwa ogólnego.


Fiszki

Słowa do nauki można zapisywać na karteczkach z tłumaczeniem na odwrocie. Chcąc sprawdzić stopień opanowania danego słowa, wystarczy spojrzeć na słowo po angielsku na przedniej stronie i podać z pamięci tłumaczenie na język polski (znajomość bierna) lub spojrzeć na tłumaczenie na tylnej stronie i podać z pamięci słowo w języku angielskim (znajomość czynna). Punktem wyjścia do tworzenia fiszek mogą być trudne słowa napotkane w codziennym kontakcie z językiem lub przydatne słowa świadomie wybrane do utrwalenia. Aby pogłębić swoją wiedzę leksykalną, można umieszczać na fiszkach dodatkowe informacje związane z danym słowem. Proces przygotowywania pojedynczej fiszki zajmuje kilka minut i stanowi jednocześnie przyswajanie słownictwa. Natomiast korzystanie z wypełnionych fiszek do powtórek i sprawdzenia wiedzy jest szybkie i wygodne.

Oto przygotowany przeze mnie wzór fiszki, który pozwala na zapisanie na jednej karteczce od 1 do 5 nowych słów. Na niebiesko wpisałam przykład wypełnienia fiszki, a pod szablonem fiszki umieściłam wyjaśnienie poszczególnych elementów, jakie ona uwzględnia. Arkusz fiszek do samodzielnego wypełniania można pobrać na
dole strony.


SZABLON FISZKI Z PRZYKŁADOWYM WYPEŁNIENIEM
Strona przednia
Strona tylna
No. ........
Date: ................
Cat. Item Pronunciation

n

n

n

v

v


1   write-down

2   onerous contract

3   cash on hand

4   derecognise

5   levy


    /ˈraɪt daʊn/

    /ˈəʊnərəs ˈkɒntrækt/

    /kæʃ ɒn hænd/

    /ˌdiːˈrekəɡnaɪz/

    /ˈlevi/


Translation Other information

1   odpis aktualizujący

2   umowa rodząca obciążenia

3   środki pieniężne w kasie

4   zaprzestać ujmowania

5   nakładać (podatek)


  (v) to write down (inventory)

  (syn) loss-making contract

  = notes and coins

  (n) derecognition

  a levy - podatek, daninaOPIS ELEMENTÓW FISZKI
Strona przednia
Strona tylna
No. numer fiszki, jeśli ważna jest dla nas kolejność powstawania fiszek
Date data utworzenia fiszki, jeśli chcemy odnotować, kiedy zaczęliśmy pracę nad danymi słowami
Cat. kategoria gramatyczna, czyli część mowy, jaką reprezentują poszczególne słowa, do określenia której możemy używać następujących symboli:
n - noun (rzeczownik)
v - verb (czasownik)
adj - adjective (przymiotnik)
adv - adverb (przysłówek)
prep - preposition (przyimek)
conj - conjunction (spójnik)
Item ponumerowane od 1 do 5 słowa w języku angielskim, które chcemy opanować
Pronunciation wymowa słów, najlepiej w transkrypcji fonetycznej stosowanej w słownikach językowych
Translation tłumaczenie słów na język polski
Other information dodatkowe informacje, które chcemy zanotować, np. wyrazy pokrewne, synonimy, antonimy, kolokacje itp.


Retranslacja

Retranslacja to tłumaczenie tłumaczenia, czyli przekład z powrotem z języka B na język A tekstu uprzednio przetłumaczonego z języka A na język B. Do nauki słownictwa można tę metodę wykorzystać w następujący sposób:

Krok 1. [Original sentence in English]
Znajdujemy zdanie w języku angielskim z wiarygodnego źródła, zawierające słowo lub słowa, które chcemy przyswoić - zdanie to stanowi przykład użycia słowa/słów w kontekście.

Krok 2. [Translation into Polish]
Tłumaczymy powyższe zdanie na język polski w sposób precyzyjny, ale także naturalnie brzmiący.

Krok 3. [Back translation into English (after a period of time)]
Po pewnym czasie zdanie w języku polskim przekładamy ponownie na język angielski nie posiłkując się zdaniem pierwotnym i sprawdzamy, w jakim stopniu odtworzyliśmy oryginał. Porównując swoją retranslację ze zdaniem pierwotnym możemy stwierdzić, które elementy zdania nie zostały opanowane. W ten sposób uczymy się nie tylko pojedynczych słów, ale całych konstrukcji słownych i kolokacji.

Poniżej podaję 5 przykładowych zestawów do retranslacji, bazujących na słowach zamieszczonych na fiszce powyżej. Metodę retranslacji można łączyć z nauką słownictwa przy pomocy fiszek lub stosować ją niezależnie. Arkusz do retranslacji do samodzielnego wypełniania można pobrać na
dole strony.


(1) Original sentence in English (Źródło: Deloitte IAS Plus):

Any write-down to NRV and any inventory losses are recognised as an expense when they occur.

(1) Translation into Polish:

Wszelki odpis aktualizujący do NRV i wszelkie straty zapasów są rozpoznawane jako koszt wtedy, kiedy wystąpią.


(2) Original sentence in English (Źródło: VentureLine):

An onerous contract is one in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits to be received under the contract.

(2) Translation into Polish:

Umowa rodząca obciążenia to taka, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia zobowiązań umownych przewyższają korzyści ekonomiczne, jakie zostaną uzyskane na mocy umowy.


(3) Original sentence in English (Źródło: Deloitte IAS Plus):

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and demand deposits, together with short-term, highly liquid investments that are readily convertible to a known amount of cash, and that are subject to an insignificant risk of changes in value.

(3) Translation into Polish:

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmują środki pieniężne w kasie i depozyty na żądanie wraz z krótkoterminowymi, wysoce płynnymi inwestycjami, które są łatwo wymienialne na znaną kwotę środków pieniężnych i które podlegają nieistotnemu ryzyku zmian wartości.


(4) Original sentence in English (Źródło: Deloitte IAS Plus):

Depreciation begins when the asset is available for use and continues until the asset is derecognised, even if it is idle.

(4) Translation into Polish:

Amortyzacja rozpoczyna się, gdy środek (trwały) jest dostępny do użytku i trwa do momentu zaprzestania ujmowania środka, nawet jeśli jest on niewykorzystywany.


(5) Original sentence in English (Źródło: Britannica):

Taxes are levied in almost every country of the world, primarily to raise revenue for government expenditures, although they serve other purposes as well.

(5) Translation into Polish:

Podatki są nakładane w niemal każdym kraju świata, przede wszystkim po to, aby uzyskać przychody na wydatki rządowe, chociaż spełniają one także inne cele.


Mapy pojęć

W postaci mapy pojęć można rozpisać słowa z danego obszaru tematycznego w postaci struktury, która przedstawia schematycznie ich powiązania i wzajemne relacje. Tak zebrane i pogrupowane słownictwo łatwiej się przyswaja, utrwala i powtarza. Przykład mapy pojęć z dziedziny audytu można znaleźć tutaj.


----------------
Do pobrania:
Arkusz fiszek - Flashcards
Instrukcja: Wydrukuj dwustronnie i wytnij wzdłuż przerywanych linii.
Arkusz do retranslacji - Back Translation
Instrukcja: Wydrukuj dwustronnie lub jednostronnie.


Fiszkę można złożyć wzdłuż linii podziału na tylnej stronie dla wygodniejszego sprawdzania
tłumaczenia na język polski lub słowa po angielsku.


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 03.03.2018