Wybrane skrótowce związane z rachunkowością

@ - at (małpa - symbol pomiędzy identyfikatorem użytkownika, a nazwą domeny w adresie poczty elektronicznej)

a/c - account (konto, rachunek)

ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Rewidentów)

AICPA - American Institute of Certified Public Accountants (Amerykański Instytut Dyplomowanych Biegłych Rewidentów)

AP - accounts payable (zobowiązania)

AR - accounts receivable (należności)

ASB - Accounting Standards Board (Rada Standardów Rachunkowości - w Wielkiej Brytanii)

Bcc - blind carbon copy (ukryta kopia do wiadomości)

b/d - brought down (z przeniesienia)

B/E - bill of exchange (weksel)

b/f - brought forward (z przeniesienia)

B/L - bill of lading (konosament, morski list przewozowy)

bn - billion (miliard)

BoD - Board of Directors (Zarząd)

BPM - Business Process Management (Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa)

B/S - balance sheet

BU - business unit (jednostka organizacyjna)

BV - book value (wartość księgowa)

CAO - Chief Accounting Officer (Główny Księgowy)

C/B - cash book (księga kasowa)

Cc - carbon copy (kopia do wiadomości)

c/d - carried down (do przeniesienia)

CEO - Chief Executive Officer (Dyrektor Wykonawczy)

c/f - carried forward (do przeniesienia)

CFO - Chief Financial Officer (Dyrektor Finansowy)

CIO - Chief Information Officer (Dyrektor ds. Informatyki/Informacji)

CN - credit note (nota kredytowa)

Co. - company (spółka)

c/o - care of (na adres, do rąk)

COGS - cost of goods sold (koszt wyrobów sprzedanych, koszt własny sprzedaży, KWS)

COO - Chief Operating Officer (Dyrektor Generalny)

Cr - credit (kredyt, strona Ma)

DD - direct debit (polecenie pobrania)

DN - debit note (nota debetowa)

Dr - debit (debet, strona Winien)

EBIT - earnings before interest and taxes (zysk przed odsetkami i opodatkowaniem, zysk operacyjny)

EBITDA - earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation (zysk operacyjny przed amortyzacją)

e.g. - exempli gratia = for example (na przykład, np.)

EPS - earnings per share (zysk przypadający na jedną akcję)

excl. - excluding (wyłączając, z wyjątkiem)

FASB - Financial Accounting Standards Board (Rada Standardów Rachunkowości Finansowej - w USA)

FRC - Financial Reporting Council (Rada Sprawozdawczości Finansowej - w Wielkiej Brytanii)

FRSs - Financial Reporting Standards (Standardy Sprawozdawczości Finansowej - w Wielkiej Brytanii)

FTE - full-time equivalent (pełny etat, w przeliczeniu na pełny etat)

FY - fiscal year, financial year (rok obrotowy)

FYI - for your information (do twojej wiadomości)

GAAP - Generally Accepted Accounting Principles (Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości)

GDN - goods dispatched note, goods dispatch note (dowód wydania materiałów Wz)

G/L - general ledger (księga główna)

GRN - goods received note, goods receipt note (dowód przyjęcia materiałów Pz)

H - half-year (półrocze)

HR - human resources (zasoby ludzkie, kadry)

i.a. - inter alia = among other things (między innymi, m.in.)

IASs - International Accounting Standards (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR)

IASB - International Accounting Standards Board (Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)

IFAC International Federation of Accountants (Międzynarodowa Federacja Księgowych)

IFRSs - International Financial Reporting Standards (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSSF)

Inc. - Incorporated (mający osobowość prawną)

incl. - including (włączając, łacznie z)

I/S - income statement (rachunek zysków i strat, rachunek wyników)

I/T - input tax (VAT naliczony)

K - a thousand: £25K = £25,000 (tysiąc)

KPIs - key performance indicators (kluczowe wskaźniki efektywności)

L/C - letter of credit (akredytywa)

LLC - limited liability company (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

LLP - limited liability partnership (spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością)

Ltd - Limited (z ograniczoną odpowiedzialnością)

m - million (milion)

n/a - not applicable (nie dotyczy)

NB - nota bene = note well, take note (zauważ dobrze, zwróć uwagę, uwaga!)

NIC - national insurance contribution (składka na ubezpieczenie społeczne)

N/L - nominal ledger (księga główna, syntetyka)

O/S - outside the scope of VAT (niepodlegający VAT)

O/T - output tax (VAT należny)

p.a. - per annum = per year (rocznie, na rok)

PAYE - pay as you earn (podatek dochodowy odliczany przy wypłacie wynagrodzenia)

P&L - profit and loss account (rachunek zysków i strat)

P/E - price to earnings ratio (wskaźnik cena/zysk)

plc - public limited company (publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością)

PO - purchase order (zamówienie zakupu)

p.p. - per pro, propria persona = for and on behalf of (z upoważnienia)

PP&E - property, plant and equipment (rzeczowe aktywa trwałe)

PR - purchase requisition, purchase request (zapotrzebowanie zakupu)

PTO - please turn over (verte, odwróć stronę)

Q - quarter (kwartał)

R&D - research and development (badania i rozwój)

re - in the matter of, with reference to (w sprawie, w odniesieniu do)

ROA - return on assets (stopa zwrotu z aktywów, rentowność aktywów)

ROCE - return on capital employed (stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału, stopa zwrotu z kapitału własnego i obcego, rentowność zainwestowanego kapitału)

ROE - return on equity (stopa zwrotu z kapitału własnego, rentowność kapitału własnego)

ROI - return on investment (stopa zwrotu z inwestycji)

ROS - return on sales (rentowność sprzedaży)

SAD - Single Administrative Document (Jednolity Dokument Administracyjny, SAD)

S/L - subsidiary ledger, subledger (księga pomocnicza)

SME - small and medium enterprises (MśP, małe i średnie przedsiębiorstwa)

SORP - Statement of Recommended Practice (Zestawienie Zalecanych Praktyk - w Wielkiej Brytanii)

SSAP - Statement of Standard Accounting Practice (Zestawienie Standardów Praktyki Rachunkowości - w Wielkiej Brytanii)

SSC - shared service centre (centrum usług wspólnych)

T/A - trading as (nazwa handlowa, prowadzący działalność pod nazwą handlową)

TB - trial balance (zestawienie obrotów i sald, obrotówka)

VAT - Value Added Tax (podatek od towarów i usług, VAT, PTU)

viz. - namely, that is to say (mianowicie, innymi słowy)

VP - Vice-President (Wiceprezes)

WACC - weighted average cost of capital (średni ważony koszt kapitału)

WHT - withholding tax (podatek u źródła)

Y/E - year end (koniec roku)

YTD - year-to-date (od początku roku do dnia obecnego, narastająco od początku roku)


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 24.02.2012
Ostatnia aktualizacja 29.01.2014