Mini-glosariusz rachunkowości finansowej

Glosariusz zawiera wybrane terminy polsko-angielskie z zakresu rachunkowości finansowej. Jest to opracowanie własne, przygotowane głównie w oparciu o polskie i unijne akty prawne oraz brytyjskie i amerykańskie podręczniki akademickie. Podane terminy angielskie w niektórych przypadkach nie są jedynymi możliwymi ekwiwalentami terminów polskich.

Terminy związane z kontem księgowym można znaleźć w zakładce
Konto księgowe.


aktywa - assets

aktywa warunkowe - contingent assets

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - deferred tax assets

analiza wiekowa należności - a receivables age analysis

dodatnie różnice przejściowe (w podatku dochodowym) - taxable temporary differences

działalność zaniechana - discontinued operations

dziennik - a journal

dzień bilansowy - the balance sheet date, the end of the reporting period

ewidencja księgowa - accounting records

gotówka w drodze - cash in transit

gotówka w kasie - petty cash, cash in hand

grupa kapitałowa - a group (of entities)

jednostka dominująca - a parent

jednostka zależna - a subsidiary

jednostkowe sprawozdanie finansowe - a separate financial statement

kapitał własny - equity

kompensata - an offset, netting

korekty konsolidacyjne - consolidation adjustments

koszty - expenses

kreatywna księgowość - creative accounting, window dressing, cooking the books, padding the books

księga główna - a general ledger

księga pomocnicza - a subsidiary ledger

księgowy (zawód) - an accounts clerk, a bookkeeper; an accountant

metoda kalkulacyjna (sporządzania rachunku zysków i strat) - the by function method (of income statement preparation)

metoda porównawcza (sporządzania rachunku zysków i strat) - the by nature method (of income statement preparation)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) - International Accounting Standards (IASs)

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - International Financial Reporting Standards (IFRSs)

niezafakturowany - unbilled

odpis aktualizujący wartość należności - a doubtful debts allowance on receivables

odpis aktualizujący wartość zapasów - a write-down of inventory, an obsolescence allowance on inventories

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe - depreciation charges

okres sprawozdawczy - a reporting period

okres użyteczności ekonomicznej - the useful life

ośrodek wypracowujący środki pieniężne - a cash-generating unit

otwierać księgi rachunkowe - to open the books of accounts

per saldo (w szyku zwartym) - offset, netted off; net

polityka rachunkowości, zasady rachunkowości - accounting policies

prezentować w szyku rozwartym - to present separately

prezentować w szyku zwartym - to present on a net basis

produkcja w toku - work in progress

przychody - revenue, income

rezerwa - a provision

rezerwa na przyszłe straty operacyjne - a provision for future operating losses

rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - deferred tax liabilities

rok obrotowy - an accounting period, a financial year

rozwiązać rezerwę - to reverse a provision

różnice kursowe - foreign exchange differences

salda wewnątrzgrupowe - intragroup balances

skonsolidowane sprawozdanie finansowe - a consolidated financial statement

sporządzanie sprawozdań finansowych - preparation of financial statements

stawka amortyzacji - a depreciation rate

środki trwałe (rzeczowe aktywa trwałe) - property, plant and equipment

środki trwałe w budowie - construction in progress

straty - losses

towary - merchandise

trwała utrata wartości aktywów - impairment of assets

ujemne różnice przejściowe (w podatku dochodowym) - deductible temporary differences

umowa rodząca obciążenia - an onerous contract

Ustawa o rachunkowości - The Accounting Act

utworzyć rezerwę - to accrue a provision

wartość godziwa - fair value

wartość księgowa - carrying amount

wartość odzyskiwalna - recoverable value

wartość użytkowa - value in use

wycena aktywów i pasywów - measurement of assets and liabilities

wykorzystać rezerwę - to use a provision

wyroby gotowe - finished goods

wystornować, odwrócić (księgowanie) - to reverse, to cancel, to contra (an entry); to make a correcting entry

zakładowy plan kont - a company's chart of accounts

zamykać księgi rachunkowe - to close the books of accounts

zapasy - inventories

zarachowanie - an adjusting entry, an adjustment to accounts

zestawienie obrotów i sald (obrotówka), bilans próbny, bilans roboczy - a trial balance

zobowiązania warunkowe - contingent liabilities

zyski - gains

zyski niepodzielone - undistributed profits


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 31.10.2010
Ostatnia aktualizacja 08.10.2019