Mini-glosariusz audytu finansowego

Glosariusz zawiera wybrane terminy polsko-angielskie z zakresu audytu finansowego. Jest to opracowanie własne, przygotowane głównie w oparciu o polskie oraz brytyjskie i amerykańskie podręczniki i skrypty szkoleniowe oraz artykuły organizacji audytorskich. Podane terminy angielskie w niektórych przypadkach nie są jedynymi możliwymi ekwiwalentami terminów polskich.


akta stałe audytu - permanent audit documentation, a continuing file, a permanent file

badanie przeprowadzane u klienta - fieldwork

badanie sprawozdań finansowych - financial statement audit

biegły rewident - a registered auditor

braki ujawnień - disclosure deficiencies

dobór próby - sampling

dokument źródłowy - a supporting document

dokumentacja audytu - audit documentation, working papers

dowody audytu - audit evidence

ewidencja księgowa - accounting records

istotne zniekształcenie - a material misstatement

korekta audytorska - an audit adjustment

odmowa wyrażenia opinii - a disclaimer of opinion

ograniczenie zakresu badania - the limitation of audit scope

opinia bez zastrzeżeń / opinia czysta - an unqualified opinion / a clean opinion

opinia biegłego rewidenta - an auditor's opinion, an auditor's certificate; an audit opinion

opinia negatywna - an adverse opinion

opinia z zastrzeżeniami - a qualified opinion

oszustwo, nadużycie - fraud

procedura analityczna - an analytical procedure

profesjonalny osąd - professional judgement

raport audytora - an auditor's report

test detaliczny - a test of details

test kroczący - a walkthrough test

testy rzeczywiste / testy wiarygodności - substantive testing

testy zgodności - compliance testing

uzgadniać - to reconcile

zaniżenie (wartości) - understatement

zawyżenie (wartości) - overstatement

zespół audytujący - an engagement team

znaczące szacunki - significant estimates


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 31.10.2010