Mini-glosariusz audytu finansowego

Glosariusz zawiera wybrane terminy polsko-angielskie z zakresu audytu finansowego. Jest to opracowanie własne, przygotowane głównie w oparciu o polskie oraz brytyjskie i amerykańskie podręczniki i skrypty szkoleniowe oraz artykuły organizacji audytorskich. Podane terminy angielskie w niektórych przypadkach nie są jedynymi możliwymi ekwiwalentami terminów polskich.


akta stałe audytu - permanent audit documentation, a continuing file, a permanent file

badanie przeprowadzane u klienta - fieldwork

badanie sprawozdań finansowych - financial statement audit

biegły rewident - a registered auditor

błędne zastosowanie zasad rachunkowości - misapplication of accounting policies

braki ujawnień - disclosure deficiencies

dobór próby - sampling

dokument źródłowy - a supporting document

dokumentacja audytu - audit documentation, working papers

dowody audytu - audit evidence

ewidencja księgowa będąca podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego - the accounting records underlying the financial statements

fałszowanie ewidencji księgowej - falsification of accounting records

istotne zniekształcenie - a material misstatement

korekta audytorska - an audit adjustment

nieistotny - immaterial

nieuprawnione transakcje - unauthorised transactions

ocena ryzyka - risk assessment

oceniać krytycznie - to make a critical assessment

odmowa wyrażenia opinii - a disclaimer of opinion

ograniczenie zakresu badania - the limitation of audit scope

opinia bez zastrzeżeń, opinia czysta - an unqualified opinion, a clean opinion

opinia biegłego rewidenta - an auditor's opinion, an auditor's certificate; an audit opinion

opinia negatywna - an adverse opinion

opinia z zastrzeżeniami - a qualified opinion

oszustwo, nadużycie - fraud

potwierdzenie - corroboration

powtórne wykonanie - reperformance

procedura analityczna - an analytical procedure

procedury audytu - audit procedures, auditing procedures

profesjonalny osąd - professional judgement

profesjonalny sceptycyzm - professional skepticism

prośba o potwierdzenie salda bez wpisanej kwoty - a blank/open confirmation (request)

prośba o potwierdzenie salda z wpisaną kwotą - a closed confirmation (request)

przegląd sprawozdania finansowego - financial statement review

przywłaszczenie aktywów - misappropriation of assets

próg istotności - a materiality threshold

raport audytora - an auditor's report

rozmiar próby - sample size

sfałszowana sprawozdawczość finansowa - fraudulent financial reporting

słabość kontroli wewnętrznej - an internal control weakness

szacunek księgowy - an accounting estimate

tabela wiodąca - a lead schedule

test detaliczny - a test of details

test kroczący, test przeglądowy - a walkthrough test

test operacyjnej skuteczności kontroli - a test of operating effectiveness of a control

testy rzeczywiste, testy wiarygodności; testowanie dowodowe - substantive testing

testy zgodności - compliance testing

uzgadniać - to reconcile

weryfikacja dokumentacji - examination of documentation

wystarczająca pewność - reasonable assurance

zaniżenie (wartości) - understatement

zasięgać informacji - to make inquiries

zawyżenie (wartości) - overstatement

zespół audytujący - an (audit) engagement team

znaczące saldo konta lub ujawnienie - a significant account balance or disclosure

znaczące szacunki - significant estimates


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 31.10.2010
Ostatnia aktualizacja 19.12.2019