Mini-glosariusz VAT

Glosariusz zawiera wybrane terminy polsko-angielskie związane z podatkiem VAT. Jest to opracowanie własne, stworzone głównie na podstawie polskich, brytyjskich i unijnych aktów prawnych. Podane terminy angielskie w niektórych przypadkach nie są jedynymi możliwymi ekwiwalentami terminów polskich.


dane na fakturze - invoice details

deklaracja VAT - a VAT return

dokonywać dostaw opodatkowanych - to make taxable supplies

dostawa towarów - a supply of goods

eksport towarów - exportation of goods

faktura korygująca (in minus) - a credit note, a credit memo

faktura VAT - a VAT invoice

import towarów - importation of goods

korekta podatku odliczonego - adjustment of deductions

korygować błędy w poprzednich deklaracjach VAT - to correct mistakes on previous VAT returns, to make adjustments for errors in previous VAT returns

miejsce świadczenia - the place of supply

moment powstania obowiązku podatkowego - a tax point, the time of supply

naliczać VAT (komuśœ, od czegośœ) - to charge VAT (to sb, on sth)

niepodlegający opodatkowaniu VAT - outside the scope of VAT (O/S)

obciążać konto VAT podatkiem naliczonym - to debit the VAT account with the input tax

odwrotne obciążenie, samonaliczenie VAT - the reverse charge (RC)

odzyskiwać VAT (od zakupów, od wydatków) - to reclaim / claim back VAT (on purchases, on expenses)

okres rozliczeniowy - a billing period, a payment period

organ podatkowy - tax authority

płacić VAT od dostawy - to pay VAT on a supply

płatnik podatku - a taxpayer

podatek należny - output tax (O/T), output VAT, VAT payable, VAT due

podatek naliczony - input tax (I/T), VAT input tax, VAT deductible, VAT allowable

VAT (podatek od towarów i usług, podatek od wartości dodanej) - VAT (value added tax)

podatnik - a taxable person

podlegający opodatkowaniu VAT, opodatkowany - subject to VAT, taxable

podstawa opodatkowania - the taxable amount

prawo do odliczenia VAT - the right of deduction of VAT

prawo do odzyskania podatku naliczonego - the right to input tax recovery

przenieść nadwyżkę (podatku naliczonego nad należnym) na następny okres rozliczeniowy - to carry the excess (if the amount of deductions exceeds the amount of VAT due) forward to the following tax period

przypisywać podatek naliczony do dostaw opodatkowanych - to attribute the input tax to taxable supplies

rejestracja dla celów VAT - registration for VAT purposes

rozliczać VAT (od czegoœś) - to account for VAT (on sth)

stawka obniżona (preferencyjna) - a reduced rate

stawka podstawowa - a standard rate

stawka VAT - a rate of VAT, a VAT rate

świadczenie usług - a supply of services

urząd skarbowy - tax office (HM Revenue & Customs w W. Brytanii)

uznawać konto VAT podatkiem należnym - to credit the VAT account with the output tax

VAT do naliczenia - VAT chargeable

VAT do odzyskania - VAT recoverable

VAT do zwrotu od zakupów - VAT reclaimed on purchases

VAT należny od sprzedaży - VAT due on sales

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - an intra-Community supply of goods

wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna - triangulation

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - an intra-Community acquisition of goods

wykazywać transkację w deklaracji VAT - to put a transaction on a VAT return

zapłata VAT - payment of VAT

zarejestrowany na potrzeby VAT - VAT registered

złożyć deklarację VAT - to file/submit a VAT return

zobowiązanie do zapłaty VAT - the liability for the payment of VAT

zobowiązanie z tytułu VAT - VAT liability

zwolnienie z VAT - a VAT exemption

zwolniony z VAT - exempt from VAT

zwrot VAT - a refund of VAT


Wszystkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie objęte są prawem autorskim.
Copyright © Emilia Galarowicz  
www.ailime.pro

Dodano 31.10.2010
Ostatnia aktualizacja 17.10.2020